ANNONS

Typ av present:

Ålder:

Pris:

Din önskelista Byt namn

Dela din önskelista:

i

Din önskelista är tom

Lägg till produkter genom att klicka på "önska" på varje produkt.

Produktbeskrivning
Säkerhet
Bloggat om denna produkt
Recensioner
 • Supermjuk och gosig snuttefilt som tröstar och ger trygghet. Fläckig ko.

  Snuttefiltar, 0-2 år, 101-200 kr

  Produkten kan återvinnas.

  Produkten kan återvinnas.

 • Produkten kan återvinnas.

  Produkten kan återvinnas.

 • Totalbetyg 4.3 / 5
(7 omdömen)

Teddykompaniet, Diinglisar, Snuttefilt, Ko

Märke: Teddykompaniet Diinglisar, Artikelnummer: 13723

Pris:
149 kr
Till kassan

Webbshop: Finns i lager. Leveranstid: 2-7 arbetsdagar

Lekmer Barkarby: Finns i lager. Hitta hit?
Önska

best in test
Denna produkt ingår i Lekmers bäst i test-sortiment. Bäst i test innebär att produkten antingen har varit nominerad eller vunnit pris för sin funktion design eller kvalitet.

arrows circle
 • Fri frakt över 1000 kr
 • 365 dagars öppet köp
 • Avgiftsfri betalning
 • 1. Vem försäkringen gäller för

  Försäkringen gäller till förmån för försäkringstagaren i dennes egenskap som ägare av produkten. Vid ägarbyte gäller denna försäkring för produktens nya ägare med automatik i sju dagar efter dag för ägarbytet. Därefter gäller försäkringen endast om anmälan gjorts till Solid inom denna tid samt om Solid godkänner ägarbytet.
 • 2. Försäkringstiden

  Försäkringstiden framgår av försäkringsbeviset. Om försäkringen sägs upp innan avtalstidens slut tillämpas reglerna för återbetalning av premie enligt Försäkringsavtalslagen. Försäkringen förnyas med ett år i taget.
 • 3. Försäkringens omfattning

  Försäkringen täcker med nedanstående undantag funktionsfel på det i försäkringsbeviset angivna objektet i den mån dessa fel inte kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt konsumentköplagen. Försäkringen omfattar dessutom skador till följd av plötslig och oförutsedd händelse orsakad av yttre påverkan. Med skada menas även stöld dock ej förlust.
 • 4. Undantag

  Försäkringen ersätter inte
  • skador orsakade av försäkrad produkt (följdskador)
  • skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet>
  • skador på i försäkrat objekt i efterhand installerade komponenter
  • skador till följd av bristfällig eller felaktig montering
  • förbrukningsartiklar (ex reflexer lampor etc.)
  • kostnad för service översyn och/eller rengöring av produkten om inte
  denna betingas av en ersättningsbar skada.
 • 5. Aktsamhetskrav

  Det försäkrade objektet ska handhas så att skada undvikes. Exempelvis får objektet inte lämnas olåst utan uppsikt på allmän plats eller användas i miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks- /installationsanvisningar eller liknande ska följas. För att ersättning ska utgå vid stöld ska barnvagnen vara låst med ett SSF certifierat lås. Om aktsamhetskravet inte uppfyllts kan detta medföra minskad eller utebliven ersättning.
 • 6. Anmälan av skada

  Vid skada ska anmälan göras så snart som möjligt efter att försäkringstagaren fått kännedom om skadan. Anmälan görs till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts eller till Solid. Vid anspråk på ersättning ska försäkringstagaren tillhandahålla Solid de handlingar Solid vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning.
 • 7. Ersättning

  Vid ersättningsbar skada ersätter Solid reparationskostnad upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället dock maximalt upp till ursprungligt inköpspris. Om reparation ej kan utföras till sådan kostnad kan istället objekt med motsvarande prestanda lämnas som ersättning (s.k. totalskada). Solid har rätt att avgöra om skadat objekt ska repareras eller ersättas med ett motsvarande objekt samt att utse motsvarande objekt. Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med en ersättningsprodukt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsprodukten och löper vidare på oförändrade villkor.

  Merkostnader som uppkommer genom att annan verkstad anlitas än den som Solid eller återförsäljaren anvisat ersätts inte. Utförs reparation på skadad produkt utan att skadan anmälts enligt ovan eller anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan ersättningen kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. Försäkringen ersätter endast transportkostnader som uppkommer om av Solid eller återförsäljaren anvisad verkstad måste skicka försäkrat objekt till generalagents verkstad eller annan verkstad anvisad av generalagenten. Försäkringen ersätter ej kostnad för hembesök.
 • 8. Självrisker m.m.

  Självrisken är 200 kr vid skada. Värdeminskning/nedskrivning till följd av ålder och slitage görs ej. Vid totalskada utgår således ersättning med en produkt vars prestanda fabrikat och modell motsvarar det försäkrade objektet. Solid ombesörjer beställning från återförsäljaren.
 • 9. Allmänna bestämmelser

  Om försäkringstagaren eller någon annan som begär ersättning efter en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning kan den ersättning som annars skulle ha utgått reduceras eller utebli.

  Om ersättning utbetalts på felaktiga grunder är försäkringstagaren återbetalningsskyldig till Solid. Underlåtenhet att informera om ändrade förhållande som innebär eller som kan komma att innebära förändring i rätten till ersättning kan medföra uppsägning av försäkringsavtalet.
 • 10. Preskription

  Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigande framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som angetts ovan har han alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till ersättningen.
 • 11. Force Majeure

  Försäkringen gäller inte vid skada som har samband med atomkärnreaktion eller krig krigsliknande händelse inbördeskrig revolution uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten eller förstörelse genom myndighets ingripande. Försäkringen gäller inte heller vid skada till följd av myndighets agerande.
 • 12. Vid dubbelförsäkring

  Är det objekt som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring i vilken förbehåll vid dubbelförsäkring finns inskrivet gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Försäkringstagaren kan vända sig till vilket av försäkringsbolagen han vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan.
 • 13. Personuppgiftslagen (PUL)

  Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid får behandla tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och epost. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 516401-8482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden upprätta försäkringsstatistik för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se. Kunden äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder.
 • 14. Uppsägning av försäkring samt ångerrätt

  Under den obligatoriska försäkringsperioden (de 3 första månaderna) kan du genom muntlig eller skriftlig anmälan avstå från försäkringen. Uppsägningen får verkan dagen efter den dag då den mottogs av Solid.

  Försäkringstagaren har 30 dagars ångerrätt för förlängd försäkring. För att utnyttja ångerrätten kontakta Solid. Försäkringen sägs då upp från den dag förlängningen skulle träda ikraft. Inbetald försäkringspremie återbetalas enligt reglerna i Försäkringsavtalslagen.
 • 15. Ändringar

  Solid har rätt att ändra försäkringsvillkorna vid utgången av en försäkringsperiod. Ändringar ska meddelas skriftligen till försäkringstagaren minst en månad innan den nya försäkringsperioden.
 • 16. Gällande lag

  För denna försäkring gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104)
 • 17. Överklagan

  Om försäkringstagaren av någon anledning inte är nöjd med hantering av ett försäkringsärende ska i första hand försäkringsbolagets huvudkontor kontaktas adress:
  Solid Försäkrings AB
  Box 22068
  250 22 Helsingborg


  Är försäkringstagaren fortfarande inte nöjd finns möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor kan inhämtas av Konsumenternas försäkringsbyrå.
 • 18. Försäkringsgivare

  Solid Försäkrings AB
  Box 22068
  250 22 Helsingborg
  Kundtjänst: 0771-113 113
  E-post: kunder@solidab.se
  Hemsida: www.solidab.se
×

Den mest hjälpsamma recensionen

  • 5/ 5
  1 personer tyckte att den här recensionen var hjälpsam
  Verifierad Lekmer-kund

  Mycket bra!

  av

  Mjuk och mysig och alldeles perfekt för en liten bebiskind!

  Stötande recension? Rapportera!

Skriv din egen recension om produkten.

De senaste recensionerna

   • 5/ 5
  0 personer tyckte att den här recensionen var hjälpsam
  Verifierad Lekmer-kund

  Snuttis

  av

  Perfekt baby present.
  Mjuk, gosig & bra storlek.

  Stötande recension? Rapportera!
   • 4/ 5
  0 personer tyckte att den här recensionen var hjälpsam

  Transportkossan

  av

  Min son måste ha den här med sig när han åker bil eller i vagnen. Sitter och håller i den och måste ha den för att kunna somna eller hålla sig lugn. Saknar dock liknande som kaninens öron som är bra och tunna "handtag" och mysdelar.

  Stötande recension? Rapportera!
   • 5/ 5
  0 personer tyckte att den här recensionen var hjälpsam

  Rekommanderas

  av

  Min son vill inte sova utan denna och nu er han 3 år. Rigtig mjuk och älskat.

  Stötande recension? Rapportera!

Om Teddykompaniet Diinglisar

Teddykompaniets Diinglisar finns i Lekmers leksaksbutik på nätet. Diinglisar babytofflor, badböcker, snuttefiltar och speldoser finns bland våra leksaker och babyprodukter online.

ANNONS
Godkänn villkoren för att lägga Stokke Tripp Trapp i din varukorg.
×