ANNONS

Typ av present:

Ålder:

Pris:

Din önskelista Byt namn

Dela din önskelista:

i

Din önskelista är tom

Lägg till produkter genom att klicka på "önska" på varje produkt.

Produktbeskrivning
Säkerhet
Bloggat om denna produkt
Recensioner
 • Leksaken som håller jämna steg med barnets utveckling.Den klassiska lära-gå-vagnen från BRIO har ställbart handtag och justerbar broms, så att man kan anpassa den efter barnets framfart. Våra träleksaker har alltid funnits med i barnens värld i generationer.

  Mått ca: 48 x 30 x 48 cm

  Lära-gå, 0-2 år, 301-500 kr

  CE

  Produkten uppfyllen kraven i EN 71, som är den europeiska säkerhetsstandarden för leksaker.

  Produkten kan återvinnas.

  Produkten kan återvinnas.

 • CE

  Produkten uppfyllen kraven i EN 71, som är den europeiska säkerhetsstandarden för leksaker.

  Produkten kan återvinnas.

  Produkten kan återvinnas.

 • Totalbetyg 4.6 / 5
(10 omdömen)

BRIO, Lära-gå-vagn, Svart

Märke: Brio, Artikelnummer: 31351000

Produkten är tillfälligt slut

Fyll i din e-postadress nedan för att bevaka denna produkt. När produkten kan beställas igen skickar vi ut ett mail till dig.

Vårt pris: Listpris: Spara:
269 kr 429 kr -160 kr -37%

best in test
Denna produkt ingår i Lekmers bäst i test-sortiment. Bäst i test innebär att produkten antingen har varit nominerad eller vunnit pris för sin funktion design eller kvalitet.

arrows circle
 • Fri frakt över 1000 kr
 • 365 dagars öppet köp
 • Avgiftsfri betalning
 • 1. Vem försäkringen gäller för

  Försäkringen gäller till förmån för försäkringstagaren i dennes egenskap som ägare av produkten. Vid ägarbyte gäller denna försäkring för produktens nya ägare med automatik i sju dagar efter dag för ägarbytet. Därefter gäller försäkringen endast om anmälan gjorts till Solid inom denna tid samt om Solid godkänner ägarbytet.
 • 2. Försäkringstiden

  Försäkringstiden framgår av försäkringsbeviset. Om försäkringen sägs upp innan avtalstidens slut tillämpas reglerna för återbetalning av premie enligt Försäkringsavtalslagen. Försäkringen förnyas med ett år i taget.
 • 3. Försäkringens omfattning

  Försäkringen täcker med nedanstående undantag funktionsfel på det i försäkringsbeviset angivna objektet i den mån dessa fel inte kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt konsumentköplagen. Försäkringen omfattar dessutom skador till följd av plötslig och oförutsedd händelse orsakad av yttre påverkan. Med skada menas även stöld dock ej förlust.
 • 4. Undantag

  Försäkringen ersätter inte
  • skador orsakade av försäkrad produkt (följdskador)
  • skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet>
  • skador på i försäkrat objekt i efterhand installerade komponenter
  • skador till följd av bristfällig eller felaktig montering
  • förbrukningsartiklar (ex reflexer lampor etc.)
  • kostnad för service översyn och/eller rengöring av produkten om inte
  denna betingas av en ersättningsbar skada.
 • 5. Aktsamhetskrav

  Det försäkrade objektet ska handhas så att skada undvikes. Exempelvis får objektet inte lämnas olåst utan uppsikt på allmän plats eller användas i miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks- /installationsanvisningar eller liknande ska följas. För att ersättning ska utgå vid stöld ska barnvagnen vara låst med ett SSF certifierat lås. Om aktsamhetskravet inte uppfyllts kan detta medföra minskad eller utebliven ersättning.
 • 6. Anmälan av skada

  Vid skada ska anmälan göras så snart som möjligt efter att försäkringstagaren fått kännedom om skadan. Anmälan görs till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts eller till Solid. Vid anspråk på ersättning ska försäkringstagaren tillhandahålla Solid de handlingar Solid vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning.
 • 7. Ersättning

  Vid ersättningsbar skada ersätter Solid reparationskostnad upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället dock maximalt upp till ursprungligt inköpspris. Om reparation ej kan utföras till sådan kostnad kan istället objekt med motsvarande prestanda lämnas som ersättning (s.k. totalskada). Solid har rätt att avgöra om skadat objekt ska repareras eller ersättas med ett motsvarande objekt samt att utse motsvarande objekt. Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med en ersättningsprodukt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsprodukten och löper vidare på oförändrade villkor.

  Merkostnader som uppkommer genom att annan verkstad anlitas än den som Solid eller återförsäljaren anvisat ersätts inte. Utförs reparation på skadad produkt utan att skadan anmälts enligt ovan eller anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan ersättningen kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. Försäkringen ersätter endast transportkostnader som uppkommer om av Solid eller återförsäljaren anvisad verkstad måste skicka försäkrat objekt till generalagents verkstad eller annan verkstad anvisad av generalagenten. Försäkringen ersätter ej kostnad för hembesök.
 • 8. Självrisker m.m.

  Självrisken är 200 kr vid skada. Värdeminskning/nedskrivning till följd av ålder och slitage görs ej. Vid totalskada utgår således ersättning med en produkt vars prestanda fabrikat och modell motsvarar det försäkrade objektet. Solid ombesörjer beställning från återförsäljaren.
 • 9. Allmänna bestämmelser

  Om försäkringstagaren eller någon annan som begär ersättning efter en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning kan den ersättning som annars skulle ha utgått reduceras eller utebli.

  Om ersättning utbetalts på felaktiga grunder är försäkringstagaren återbetalningsskyldig till Solid. Underlåtenhet att informera om ändrade förhållande som innebär eller som kan komma att innebära förändring i rätten till ersättning kan medföra uppsägning av försäkringsavtalet.
 • 10. Preskription

  Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigande framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som angetts ovan har han alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till ersättningen.
 • 11. Force Majeure

  Försäkringen gäller inte vid skada som har samband med atomkärnreaktion eller krig krigsliknande händelse inbördeskrig revolution uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten eller förstörelse genom myndighets ingripande. Försäkringen gäller inte heller vid skada till följd av myndighets agerande.
 • 12. Vid dubbelförsäkring

  Är det objekt som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring i vilken förbehåll vid dubbelförsäkring finns inskrivet gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Försäkringstagaren kan vända sig till vilket av försäkringsbolagen han vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan.
 • 13. Personuppgiftslagen (PUL)

  Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid får behandla tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och epost. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 516401-8482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden upprätta försäkringsstatistik för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se. Kunden äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder.
 • 14. Uppsägning av försäkring samt ångerrätt

  Under den obligatoriska försäkringsperioden (de 3 första månaderna) kan du genom muntlig eller skriftlig anmälan avstå från försäkringen. Uppsägningen får verkan dagen efter den dag då den mottogs av Solid.

  Försäkringstagaren har 30 dagars ångerrätt för förlängd försäkring. För att utnyttja ångerrätten kontakta Solid. Försäkringen sägs då upp från den dag förlängningen skulle träda ikraft. Inbetald försäkringspremie återbetalas enligt reglerna i Försäkringsavtalslagen.
 • 15. Ändringar

  Solid har rätt att ändra försäkringsvillkorna vid utgången av en försäkringsperiod. Ändringar ska meddelas skriftligen till försäkringstagaren minst en månad innan den nya försäkringsperioden.
 • 16. Gällande lag

  För denna försäkring gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104)
 • 17. Överklagan

  Om försäkringstagaren av någon anledning inte är nöjd med hantering av ett försäkringsärende ska i första hand försäkringsbolagets huvudkontor kontaktas adress:
  Solid Försäkrings AB
  Box 22068
  250 22 Helsingborg


  Är försäkringstagaren fortfarande inte nöjd finns möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor kan inhämtas av Konsumenternas försäkringsbyrå.
 • 18. Försäkringsgivare

  Solid Försäkrings AB
  Box 22068
  250 22 Helsingborg
  Kundtjänst: 0771-113 113
  E-post: kunder@solidab.se
  Hemsida: www.solidab.se
×

Den mest hjälpsamma recensionen

  • 3/ 5
  7 personer tyckte att den här recensionen var hjälpsam
  Verifierad Lekmer-kund

  Jättebra i sig, men se över skruvarna!

  av

  Brio har ju jättebra grejer, så även denna, om det inte vore för att den ena av två muttrar var skev, så jag fick reklamera. När den nya kom var den ena av de muttrarna också skev! Tack och lov hade jag ju då två fungerande muttrar och skickade tillbaka de två skeva. Även hela ihopmonterings-momentet kändes väldigt krångligt - man var tvugnen att ha väldigt exakta skruvmejslar/tänger (tog mig 2-3 vändor till vår verktygslåda och till sist till min pappas...) Känns som om det kunde göras smidigare!
  men när den väl var ihopskruvad är det en kanonprodukt.

  Stötande recension? Rapportera!

Skriv din egen recension om produkten.

De senaste recensionerna

   • 4/ 5
  0 personer tyckte att den här recensionen var hjälpsam
  Verifierad Lekmer-kund

  bra

  av

  bra

  Stötande recension? Rapportera!
   • 5/ 5
  0 personer tyckte att den här recensionen var hjälpsam
  Verifierad Lekmer-kund

  Brio Lära-gå-vagn

  av

  Mycket nöjda, stadig och bra

  Stötande recension? Rapportera!
   • 5/ 5
  2 personer tyckte att den här recensionen var hjälpsam

  Himla bra!

  av

  Jätte fin gåvagn köpt både den och en lär och gå stol, måste säga att den här är mycket bättre och min dotter tycker det är jätte kul att köra runt sin nallebjörn!

  Stötande recension? Rapportera!

Om Brio

Hos oss på Lekmer hittar du det svenska varumärket BRIOs babyprodukter som barnvagnar, sittvagnar, babyskydd, och andra tillbehör till din baby. Här hittar du förutom barn- och babyprodukter BRIOs populära och pedagogiska leksaker - tågbanor i trä, lära-gå-vagnar, dockvagnar, dragleksaker, kök och köksredskap samt klassiska träleksaker som även är en fin inredningsdetalj i barnrummet. Med vårt BRIO-sortiment av leksaksprodukter får du en unik lekupplevelse som sätter igång fantasin; den berömda träjärnvägen, Builder byggsystem, ikoniska leksaker för de minsta och leksaker för de som vill leka låtsaslekar.

Här hittar du de klassiska BRIO-köken i flera olika färger och utföranden, den fina trätaxen i olika modeller och aktivitetsleksaker som hjälper barnet att utveckla sina sinnen. Leksaker som ger en nostalgikänsla och är utav så pass hög kvalité att de kan gå i arv i flera generationer.

BRIO är ett företag som prioriterat lek i över 130 å vilket visar sig i deras klassiska design. BRIO anser att barn är världsmästare på att fylla sin lek med kreativitet och aktiviteter och deras mål är att möta detta på ett säkert och utvecklande sätt. Se glädjen i barns ögon när de leker med BRIO och låt dig inspireras till lek hos oss på Lekmer, du med!

ANNONS
Godkänn villkoren för att lägga Stokke Tripp Trapp i din varukorg.
×